Splash screen “Walk A Dog”
Client

Walk A Dog

Date

22/02/2015

Category

Web & UI

Splash Screen “Walk A Dog”

Splash Screen, 2014.: Dizajn splash screena za “Walk A Dog” mobilnu aplikaciju.
Copyright © 2017 Zale d.o.o.